راهنمای کار با دستگاه لاستیک درآر

محل کار کردن با دستگاه لاستیک درار باید تمیز و کاملاً خشک باشد. در صورتی که محل کار خیس یا یا روغنی یا شلوغ و نامرتب باشد می­تواند باعث بروز خسارت جانی و مالی گردد.

افراد متفرقه، خصوصاً کودکان را از محل کار با دستگاه دور نگه دارید و نگذارید دسترسی به دستگاه داشته باشند، در غیر اینصورت باعث خسارت جانی جدی می­گردد.

در صورتیکه از دستگاه لاستیک درار برای مدتی نمی­خواهید استفاده کنید ابتدا برق دستگاه را جدا کنید و سپس دستگاه را تمیز کرده و در محل خشکی نگهداری کنید.

هنگام کار با دستگاه نگاه و توجه به کاری که انجام می­دهید، باشد و در صورتی که خسته یا آشفته و یا پریشان هستید از کار کردن با دستگاه لاستیک درار جداً خودداری کنید زیرا باعث خسارت جانی و مالی جدی می­گردد.

1-در صورت امکان از ترانس صنعتی در کنار کنتور برق استفاده کنید تا نوسانات برق منطقه ای به دستگاه شما آسیب نزند.

2-فشار باد ورودی مطابق استاندارد توصیه شده کارخانه سازنده باشد و از افزایش یا کاهش فشار باد خودداری نمایید.

3-اتصالات باد هر چند وقت یکبار چک شود.

4-واحد مراقبت دستگاه و روغن داخل محفظه کوچک هر چند وقت یکبار چک شود.

دستگاه لاستیک درآر

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]